Rekrutacja

Do sprawdzianu kwalifikacyjnego dopuszczeni zostaną tylko ci kandydaci, którzy złożyli komplet dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie.

Na sprawdzian kwalifikacyjny należy przyjść z dowodem osobistym.

Kandydaci studiujący na innych uczelniach, w momencie przystąpienia do sprawdzianu w UAP, zobowiązani są dołączyć do dokumentów zgodę macierzystej uczelni na podjęcie studiów na drugim kierunku.

Opłaty nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia do sprawdzianu i niezgłoszenia tego faktu wcześniej w Sekretariacie UKR.

Termin składanie odwołań od decyzji UKR: 16.08.2017 r. do godz. 9.00 w Rektoracie, budynek A. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej odwołań: 16.08.2017 r. godz.10.00.

 

  • Sprawdzian kwalifikacyjny na kierunek studiów ANIMACJA

 

Studia pierwszego stopnia

 

Sprawdzian kwalifikacyjny składa się z trzech części. Każda z części trwa jeden dzień i podzielona jest na sesję przedpołudniową i popołudniową.

 

Część pierwsza ma na celu sprawdzenie umiejętności ogólnoplastycznych kandydata w zakresie rysunku (sesja przedpołudniowa) i malarstwa (sesja popołudniowa). Przedmiotem sprawdzianu jest wykonanie prac plastycznych (model lub martwa natura na formacie 100×70) w kontekście wylosowanych tematów określających problematykę np.: kolorystyczną, przestrzenną, walorową lub interpretacyjną.

Materiały do wykonania rysunku i malarstwa kandydat przynosi z sobą.

 

Część druga to sprawdzian kierunkowy, który ma ujawnić predyspozycje kandydata w obszarze animacji. Oczekiwania: umiejętność opowiadania obrazem oraz zdolność wyrażania ruchu obiektów, postaci lub materii. Sprawdzian kierunkowy składa się z dwóch sesji. W sesji przedpołudniowej, kandydat interpretuje wylosowany temat, wykonując scenopis obrazkowy (storyboard).

Materiały do wykonania scenopisu kandydat przynosi z sobą (ołówki, kredki, piórka, farby, kartony 100×170, klej, nożyczki, taśmy klejące itp.

W sesji popołudniowej kandydat wybiera dowolny fragment z wykonanego  przez siebie scenopisu i poddaje go procesowi animacji w technice klasycznej rysunkowej, wykonując około 20-30 rysunków określających fazy ruchu.

Papier oraz listwę animacyjną do wykonania animacji dostarcza kandydatowi Uczelnia.

 

Część trzecia to rozmowa kwalifikacyjna na temat prac zrealizowanych przez kandydata podczas całego sprawdzianu. Rozmowa daje kandydatowi możliwość ustosunkowania się do  problematyki określonej w tematach i jego interpretacji zawartej w wykonanych pracach. Rozmowa ma wykazać obszar zainteresowań kandydata sztuką, kulturą, nauką, ze szczególnym uwzględnieniem animacji.

 

Każda z części jest oceniana indywidualnie a suma otrzymanych punktów jest ostatecznym wynikiem, który może osiągnąć kandydat w trakcie sprawdzianu. Sprawdzian ma charakter konkursowy. Na przyjęcie na studia kwalifikują się kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów.

 

Na sprawdzian kwalifikacyjny studiów pierwszego stopnia kandydat nie przynosi z sobą prac plastycznych i animacyjnych zrealizowanych w trakcie wcześniejszej edukacji. Ocenie podlegają tylko prace zrealizowane podczas sprawdzianu kwalifikacyjnego! 

Kandydat powinien zapoznać się z regulaminem przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego, który znaleźć można na stronie UAP.